Heizijdse velden

Wonen in het park

Dit gebied van circa 125 hectare is één van de woonuitbreidingsgebieden in het noorden van de stad. In 2002 werd een eerste stedenbouwkundige studie opgemaakt om na te gaan hoe deze woonontwikkeling best vorm gegeven kan worden. Hier kwam een uitdagend ontwerp uit dat koos voor drie woonclusters waar iets dichter op elkaar gebouwd wordt (dichtheid van 30 woningen per hectare) met daartussen een grote open groene ruimte.

In 2004 werd het gebied door middel van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet tot woonreservegebied dat sinds 31 december 2007 geactiveerd is tot stedelijk woongebied. Bij de uitwerking van deze woonontwikkeling zal Stad Turnhout het thema ‘duurzaamheid’ hoog op de agenda zetten.

Drie woonclusters

Het strategische woonproject werd opgedeeld in drie woonclusters:

  • Bruyne Strijd: ontwikkeling rond de Fonteinstraat, Rood Kruisstraat, Eén Meistraat en Waterloopstraat.
  • Heizijde: ontwikkeling rond het kruispunt van de Fonteinstraat met de Heizijde.
  • Kastelein: ontwikkeling rond het Clarissenklooster tussen de Heizijde, Veldekensweg, Uitbreidingsstraat en het Bels Lijntje.

In totaal betekent dit dat na ontwikkeling van deze drie woonclusters er 2 800 bijkomende woningen gerealiseerd zullen worden.

Een groot nieuw park

In een nieuw ‘landschapspark’ tussen de verschillende woonclusters kunnen heel wat activiteiten plaatsvinden zoals informele trapvelden, ligweiden, volkstuintjes, een boomgaard, natuurlijke speelelementen, hondenspeelweide, waterpoel … In dit park wordt de noord-zuidas zo open mogelijk gehouden om de open ruimte te vrijwaren. De oost-westas krijgt een natuurlijker karakter, de al aanwezige kleine landschapselementen worden hier aangevuld. De ‘groene vingers’ worden niet alleen ecologisch waardevolle open ruimtes, maar krijgen ook een recreatieve functie. Een educatieve route vormt de hoofdontsluiting en rode draad doorheen het gebied. Doorheen de groene vingers komen voorzieningen om het natuurlijk spelen te bevorderen. Stedelijke ‘harde’ inrichtingen zijn niet gewenst.

Timing

De realisatie van het totale project zal minstens verspreid worden over de komende 20 à 30 jaar. Fasegewijs en afhankelijk van de evolutie op de vastgoedmarkt zal deze woonontwikkeling net als het nieuwe groene park stap voor stap gerealiseerd worden.

Meer info

Projectmanagement
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 53